Admission Open for +2 Management, Humanities and Education

शैक्षिक सत्र २०७३ का लागि कक्षा ११ मा व्यवस्थापन, मानविकी तथा शिक्षा शास्त्र संकायमा भर्ना आवेदन खुलेको जानकारी गराइन्छ । कक्षा ११ का ऐच्छिक विषय र भर्ना हुन आवश्यक पर्ने विषयगत GP र विषयगत Grade

Faculty Subjects Minimum GPA Minimum Grade Remarks
Management Accountancy Economics Business Studies 2.4 Math C English C Social D+ Nepali D+ Science D+
Education Education/ Pedagogy 2.0 EPH D+ Nepali D+ English D+ Science D+
Opt English 2.0 Nepali D+ English C+ Social D+
Opt Math 2.0 English C Math C+ Science C Social D+
Opt Nepali 2.0 Nepali C English D+ Social D+
Population 2.0 EPH C Nepali D+ English D+ Science D+
Humanities Sociology 2.0 Nepali D+ English D+ Social C
Economics 2.0 Math C Nepali D+ English D+ Social D+
Mass Communication 2.0 English C Nepali D+ Math D+ Social D+
नोटः विषयगत रुपमा कम्तिमा ५ जना भन्दा कमको लागि विषय शिक्षक उपलब्ध गराइ पठनपाठन गराइने छैन ।

Leave us a Comment